Приватним клієнтам Корпоративним клієнтам
  Новини
 
   

                 
Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"Повідомлення про проведення загальних зборів Приватне акціонерне товариство "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ" (код за ЄДРПОУ 20542223; місцезнаходження: 76019, м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, офіс 300 далі – Товариство) повідомляє, що річні загальні збори акціонерів ПрАТ “Прінком” відбудуться 26.04.2018 року о 1100 годині в м.Івано-Франківськ, вул.Василіянок, 22, 3-й поверх, конференцзал Реєстрація учасників зборів з 1000 год. до 1055 год. в день та за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, - станом на 24-00 год. 20.04.2018р. Проект порядку денного разом з проектами рішень щодо кожного з питань: 1.Обрання лічильної комісії зборів. Проект рішення: Обрати Лічильну комісію у складі однієї особи: Голови лічильної комісії – Лютого Романа Васильовича. 2.Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління Товариства. Проект рішення: Звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 р. затвердити. Роботу виконавчого органу Товариства визнати задовільною. 3.Звіт Наглядової ради за 2017рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства. Проект рішення: Звіт Наглядової ради про результати діяльності за 2017 р. затвердити. Роботу Наглядової ради Товариства визнати задовільною. 4.Затвердження звіту та висновків Ревізора за 2017 р. Проект рішення: Звіт Ревізора Товариства за 2017 р. затвердити. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.Висновки Ревізора,щодо річного звіту та балансу Товариства за 2017 р. затвердити. 5.Затвердження річного звіту Товариства за 2017рік. Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2017 р. затвердити. 6.Розподіл прибутку і збитків Товариства за 2017 рік Проект рішення: Отриманий прибуток Товариства в сумі 56 тис.грн. направити на поповнення резервного фонду Товариства 7.Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його в новій редакції. Проект рішення: Узв’язку з приведенням до відповідності до законодавства України затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Надати повноваження Голові загальних зборів акціонерів і Секретарю загальних зборів акціонерів на підписання нової редакції Статуту Товариства. Уповноважити Директора здійснити всі необхідні дії по державній реєстрації Статуту в органах державної реєстрації з правом передоручення. 8.Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради Проект рішення: У зв’язку із закінченням терміну перебування на посаді припинити повноваження Наглядової ради у повному складі. 9.Обрання членів наглядової ради Обирається кумулятивним голосуванням 10.Попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення. Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, гранична сукупна вартість яких, не повинна перевищувати 8000000 грн., що вчинятимуться Товариством у ході його поточної господарської діяльності протягом 1 (одного)року з дня проведення цих Загальних зборів акціонерів, а саме: Укладання Товариством правочинів щодо надання або отримання послуг, виконання робіт, передачі або отримання в управління будь-яким способом основних фондів (засобів), придбання або відчуження оборотних і необоротних активів, комісії, кредитів, акредитивів, позик, фінансової допомоги, поруки (гарантії), застави та інших правочинів Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів в робочі дні з 9 до 12 години в кабінеті директора за місцезнаходженням Товариства, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення з документами – Директор Савицька Людмила Григорівна Для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу. Представникам акціонерів потрібно мати документ, що посвідчує особу, та довіреність на право участі загальних зборах акціонерів, оформлену у відповідності до законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування по кожному питанню порядку денного. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Загальна кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: за станом на 19.03.2018 р. загальна кількість простих акцій становить 90 000 000 штук, кількість голосуючих акцій становить 89006700 штук. Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектами рішень з питань порядку денного : http://princom.com.ua/ Довідки за телефоном (0342) 53-23-20 Наглядова рада Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) Найменування показника Звітний період 2017р. Попередній період 2016р. Усього активів 11868 11840 Основні засоби (за залишковою вартістю) 20 24 Запаси - - Сумарна дебіторська заборгованість 3068 2116 Гроші та їх еквіваленти 164 47 Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 2057 2003 Власний капітал 11851 11795 Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 9000 9000 Довгострокові зобов’язання і забезпечення - - Поточні зобов'язання і забезпечення 17 45 Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 56 2 Середньорічна кількість акцій 90000000 90000000 Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,00062 0,00002 Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в офіційному виданні НКЦПФР – бюлетень «Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» № 57 ві д23.03.2018 року

джерело:
2018-03-26 00:00:00


Інформація про акції Товариства на 22 квітня 2019 року....

Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"

26 квітня 2019 року відбудуться Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком" ...

Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"

Кількість голосуючих акції на Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком" ...

Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"

26 квітня 2018 року відбудуться Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"...

Загальні збори акціонерів

28 квітня 2017 відбулися Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства "Прикарпа...

Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"

28 квітня 2017 року відбудуться Загальні збори акціонерів ПрАТ "Прінком"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"

10,11,14 липня 2014 року приймаються заявки на викуп ІС ПІФ ДІ "Прінком-Збалансований"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"

10,11,12 квітня 2014 року проводиться викуп ІС ПІФ ДІ "Прінком-Збалансований"...

Дематеріалізація інвестиційних сертифікатів

В зв'язку з проведенням дематеріалізації інвестиційних сертифікатів 10, 11, 13 січня викуп інвестиці...

Викуп ІС "Прінком-Фонд"
Викуп ІС "Прінком-Фонд"
15,16,17 жовтня проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Фонд"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
...

Дематеріалізація інвестиційних сертифікатів
Інвестиційні сертифікати переводять в бездокумента
Інвестиційні сертифікати переводять в бездокументарну форму існування...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 липня 2013 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"

...


Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 квітня викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,14 січня 2013 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"

...


Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 жовтня 2012 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"

...


Викуп ІС "Прінком-Фонд"

...

викуп ІС "Прінком-Збалансований"

викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

Ліцензія ПрАТ "Прінком"
Нова Ліцензія
...

викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 квітня 2012 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

викуп ІС "Прінком-Фонд"
викуп ІС "Прінком-Фонд"
16,17,18 січня 2012 року викуп ІС "Прінком-Фонд"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 січня 2012 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
10,11,12 жовтня 2011 року викуп ІС "Прінком-Збалансований" ...

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 13.07.11

...

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 12.07.11

...

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 11.07.11

Ціна 1 ІС "Прінком-Збалансований" станом на 11.07.11...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
11,12,13 липня 2011 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 13.04.11

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 12.04.11 - 101.42грн....

Ціна ІС "Прінком-Збалансований" станом на 12.04.11

Ціна 1 ІС станом на 11.04.2011 року - 101.94...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
11,12,13 квітня 2011 року викуп ІС "Прінком-Збалансований"...

Зміна дати викупу ІС "Прінком-Збалансований"
Зміна дати викупу ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований" буде проводитись 10,11,12 квітня 2011 року...

зміна адреси ПрАТ "Прінком"

з 01.02.2011 року ПрАТ "Прінком" змінило місцезнаходження...

04.01.2011 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансовани

...

01.09.2010 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансовани

01.09.2010 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"...

01.04.2010 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансовани

...

11.01.2010 року викуп Інвестиційних сертифікатів П

11.01.2010 року викуп Інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"
Викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"
...

02.11.2009 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансовани

...

01.10.2009 р. викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"

01.10.2009 року викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований" Ціна 1 Інвестиційного...

01.09.2009 р. викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"

01.09.2009 року викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

03.08.2009 року викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансовани

03.08.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"

01.07.2009 року - викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований"...

01.06.2009 р.- викуп ІС ПІФ "Прінком-Збалансований

01.06.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп ІС "Прінком-Збалансований"

5.05.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп Інв. сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований
01.04.2009 року проводиться викуп інвестиційних се
01.04.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп інвестиційних сертифікатів
02.03.2009 року викуп ІСів ПІФ "Прінком-Збалансова
02.03.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп інвестиційних сертифікатів
02.02.2009 року проводиться викуп інвестиційних се
02.02.2009 року проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп інвестиційних сертифікатів
викуп інвестиційних сертифікатів "Прінком
ціна інвестиційного сертифіката становить 81.46 грн....

Викуп інвестиційних сертифікатів

Викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп інвестиційних сертифікатів
01.12.2008р. проводиться викуп інвестиційних серти
01.12.2008р. проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"....

Викуп Інвестиційних сертифікатів

03.11.2008р. проводиться викуп інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансований"...

Викуп Інвестиційних сертифікатів

В зв'язку з тим що день викупу 01.11.2008 року припадає на вихідний, викуп буде здійснюватися 03.11....

Викуп Інвестиційних сертифікатів
Прінком-Збалансований
Сьогодні 01 жовтня 2008 року АТВТ «ПРІНКОМ» проводить черговий викуп інвестиційних сертифікатів......

Випуск інвестиційних сертифікатів
Додатковий випуск інвестиційних сертифікатів
08.04.2008 року зареєстровано збільшення випуску інвестиційних сертифікатів ПІФ "Прінком-Збалансован...

Ліцензія АТВТ "Прінком"

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку прийняла рішення про переоформлення Ліцензії АТ......


Інформація про акції Товариства на 22 квітня 2019р

 
 
  © 2006 "Прикарпатська інвестиційна компанія "ПРІНКОМ"
76019, м.Івано-Франківськ, вул. Василіянок, 22, офіс 300
Телефон/факс: (+380 342) 53-01-26, 53-23-20